ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

1.Informații generale solicitant privat

Denumirea solicitantului: SC D&G GROUP SRL

Adresa sediu social/corepondență: Calarasi, Str. Mihai Viteazu, Nr. 6A, Judet Calarasi / Municipiul Calarasi, Str. Prelungirea Sloboziei, KM. 4, Judetul Calarasi

Date de contact: tel. 0784.289.243, fax. -, email: dragomirgeorgedan@gmail.com

2.Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor

Obiectul anunțului de intenție: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Calarasi, Str. Prelungirea Sloboziei, KM. 4, Judetul Calarasi, dragomirgeorgedan@gmail.com

3.Tipul și durata contractului:

Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni,durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri și perioada de evaluare.

4.Valoarea estimată a contractului este de 230.000 RON fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat.

5.Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este : 17.04.2017, ora 10.00,Municipiul Calarasi, Str. Prelungirea Sloboziei, KM. 4, Judetul Calarasi, dragomirgeorgedan@gmail.com

6. Modalitatea de depunere a ofertei: personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Municipiul Calarasi, Str. Prelungirea Sloboziei, KM. 4, Judetul Calarasi, dragomirgeorgedan@gmail.com

Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului

7. Limba de redactare a ofertelor este: română

8. Locul, data si ora deschiderii ofertelor: 17.04.2017, ora 14.00,Municipiul Calarasi, Str. Prelungirea Sloboziei, KM. 4, Judetul Calarasi

9. Documentația privind specificațiile tehnice se pot obține de la : dragomirgeorgedan@gmail.com

10. Ofertele alternative sunt interzise

11. Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile

12. Procedura competitivă are la bază următoarele principii: principiul transparenței, principiul economicității, principiul eficienței și principiul eficacității

13. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul)